TOOLS

GEREEDSCHAPPEN

Rectangular marquee tool

Rechthoekig selectie kader

Elliptical marquee tool

Ovaal selectie kader

Single row marquee tool

Selectiekader één rij

Single column marquee tool

Selectiekader één kolom

Move tool

Verplaatsgereedschap

Lasso tool

Lasso

Polygonal lasso tool

Veelhoeklasso

Magnetic lasso tool

Magnetische lasso

Magic wand tool

Toverstaf

Crop tool

Uitsnijden

Slice tool

Segment

Slice select tool

Segmentselectie

Brush tool

Penceel

Pencil tool

Potlood

Clone stamp tool

Kloonstempel

History brush tool

Historiepenseel

Art history brush

Penseel tekenhistory

Eraser tool

Gummetje

Background eraser tool

Achtergrondgummetje

Magic eraser tool

Tovergummetje

Gradient tool

Verloop

Paint bucket tool

Emmertje

Blur tool

Vervagen

Sharpen tool

Verscherpen

Smudge tool

Natte vinger

Dodge tool

Tegenhouden

Burn tool

Doordrukken

Sponge tool

Spons

Path selection tool

Selectie padcomponenten

Direct selection tool

Direct Selecteren

Type tool

Gereedschap Tekst

Pen tool

Pen

Freeform pen tool

Pen voor vrije vorm

Add anchor point tool

Ankerpunt toevoegen

Delete anchor point tool

Ankerpunt verwijderen

Convert point tool

Ankerpunt omzetten

Rectangle tool

Rechthoek

Rounded rectangle tool

Afgeronde rechthoek

Ellipse tool

Ovaal

Polygon tool

Veelhoek

Line tool

Lijn

Custom shape tool

Aangepaste vorm

Note tool

Notitie

Audio annotion tool

Gesproken notities

Eyedropper tool

Pipet

Color sampler tool

Kleurenpipet

Measure tool

Meetlat

Hand tool

Handje

Zoom tool

Zoomen

   

MENU

MENU

   

File

Bestand

New

Nieuw

Open

Openen

Browse

zoeken

Open As

Openen als

Open Recent

Recent geopende bestanden

Close

Sluiten

Save

Opslaan

Save as

Opslaan als

Save for web

Opslaan voor het web

Revert

Vorige versie

Place

Plaatsen

Import

Importeren

PDF image

PDF bestand

Annotations

Notities

Export

Exporteren

Paths to illustrator

Paden naar illustrator

Zoomview

in/uit zoomen

Workgroup

Beheer van workflow

Open

Openen

Check out

Inchecken

Cancel check out

Uitchecken ongedaan maken

Save

Opslaan

Save as

Opslaan als

Update

Updaten naar server

Verify state

status bevestigen

Logoff all servers

uitloggen van alle servers

Workgroup servers

Werkgroep servers

Automate

Automatisch

Batch

Batch

Create Droplet

Druppel maken

Conditional mode change

Afbeelding passend

Contact sheet II

Contactblad II

Fit image

Figuurpakket

Picture package

Voorwaardelijke moduswijziging

Web photo gallery

Webfotogalerie

File info

Bestandsinfo

Page setup

Pagina-instellingen

Print with preview

Afdrukvoorbeeld

Print

Afdrukken

Print one copy

Print een kopie

Jump to

Springen naar

Adobe Imageready

Adobe Imageready

Exit

Afsluiten

   

Edit

Bewerken

Undo

Ongedaan maken

Step forward

Stap vooruit

Step backward

Stap terug

Fade

Vervagen

Cut

Knippen

Copy

Kopiëren

Copy merged

Verenigd kopiëren

Paste

Plakken

Paste into

Plakken in

Clear

Wissen

Check spelling

Controlleer spelling

Find and replace text

Zoek en vervang tekst

Fill

Vullen

Stroke

Omlijnen

Free transform

Vrije transformatie

Transform

Transformatie

Again

Opnieuw

Scale

Schalen

Rotate

Roteren

Skew

Schuintrekken

Distort

Vervormen

Perspective

Persepectief

Rotate 180

Roteren 180

Rotate 90 CW

Roteren 90 rechtsom

Rotate 90 CCW

Roteren 90 linksom

Flip horizontal

Horizontaal omdraaien

Flip Vertical

Verticaal omdraaien

Define brush

Penseel definiëren

Define pattern

Patroon definiëren

Define custom shape

Eigen vorm definiëren

Purge

Leegmaken

Undo

Ongedaan maken

Clipboard

Klembord

Histories

Historie

All

Alles

Color settings

Kleurinstellingen

Preset manager

Beheer voorinstellingen

Preferences

Voorkeuren

General

Algemeen

File handling

Bestanden opslaan

Display & cursors

Weergave & cursors

Transparancy & gamut

Transparantie & kleuromvang

Units & rulers

Eenheden & linialen

Guides, grids & slices

Hulplijnen & raster

Plug-ins & scratch disks

Insteekmodules & werkschijven

Memory & image cache

Geheugen & afbeeldingscache

Adobe online

Adobe online

Image

Afbeelding

Mode

Modus

Bitmap

Bitmap

Grayscale

Grijswaarden

Duotone

Duotoon

Indexed color

Geïndexeerde kleur

RGB color

RGB-kleur

CMYK color

CMYK-kleur

Lab color

Lab-kleur

Multi-channel

Multikanaal

8bits/channel

8bits/kanaal

16bits/channel

16 bits/kanaal

Color table

Kleurentabel

Assign profile

Profiel toewijzen

Convert to profile

Omzetten in profiel

Adjustments

Corrigeren

Levels

Niveaus

Auto levels

Niveaus bepalen

Auto contrast

Autocontrast

Auto color

Automatische kleur

Curves

Curven

Color balance

Kleurbalans

Brightness/contrast

Helderheid/contrast

Hue/saturation

Kleurtoon/verzadiging

Desaturate

Minder verzadiging

Replace color

Kleur vervangen

Selective color

Selectieve kleur

Channel mixer

Kanaalmixer

Gradient map

Verloop toewijzen

Invert

Negatief

Equalize

Egaliseren

Threshold

Drempel

Posterize

Waarden beperken

Variations

Varaties

Duplicate

Dupliceren

Apply image

Afbeelding toepassen

Calculations

Berekenen

Image size

Afbeeldingsgrootte

Canvas size

Canvasgrootte

Rotate canvas

Canvas roteren

180 degrees

180 graden

90 ClockWise

90 rechtsom

90 CounterClockWise

90 linksom

Arbitrary

Instelbaar

Flip canvas horizontal

Horizontaal omdraaien

Flip canvas vertical

Verticaal omdraaien

Crop

Uitsnijden

Trim

Verkleinen

Reveal all

Alles tonen

Histogram

Histogram

Trap

Overvullen

   

Layer

Laag

New

Nieuw

Layer

Laag

Layer from background

Laag uit achtergrond

Layer set

Laagset

Layer set from linked

Laagset uit gekoppelde

Layer via copy

Laag via kopiëren

Layer via cut

Laag via knippen

Duplicate layer

Laag dupliceren

Delete

Laag verwijderen

Layer

Laag

Linked layers

Gekoppelde lagen

Hidden layers

Verborgen lagen

Layer properties

Eigenschappen laag

Layer style

Laagstijl

Blending options

Opties voor overvloeien

Drop shadow

Slagschaduw

Outer shadow

Gloed buiten

Inner glow

Gloed binnen

Bevel and emboss

Schuine kant en reliëf

Satin

Satijn

Color overlay

Kleurbedekking

Gradient overlay

Bedekking verloop

Pattern overlay

Patroonbedekking

Stroke

Lijn

Copy layer style

Laagstijl kopiëren

Paste layer style

Laagstijl plakken

Paste layer style to linked

Laagstijl plakken in gekoppelde

Clear layer style

Laagstijl wissen

Global light

Globaal licht

Create layer

Laag maken

Hide all effects

Alle effecten verbergen

Scale effects

Effecten schalen

New fill layer

Nieuwe vullinglaag

Solid color

Volle kleur

Gradient

Verloop

Pattern

Patroon

New adjustment layer

Nieuwe aanpassingslaag

Levels

Niveaus

Curves

Curven

Color balance

Kleurbalans

Brightness/contrast

Helderheid/contrast

Hue/saturation

Kleurtoon/verzadiging

Selective color

Selectieve kleur

Channel mixer

Kanaalmixer

Gradient map

Verloop toewijzen

Invert

Omkeren

Threshold

Drempel

Posterize

Waarden beperken

Channel layer content

Laaginhoud wijzigen

Solid color

Volle kleur

Gradient

Verloop

Pattern

Patroon

Levels

Niveaus

Curves

Curven

Color balance

Kleurbalans

Brightness/contrast

Helderheid/contrast

Hue/saturation

Kleurtoon/verzadiging

Selective color

Selectieve kleur

Channel mixer

Kanaalmixer

Gradient map

Verloop toewijzen

Invert

Omkeren

Threshold

Drempel

Posterize

Waarden beperken

Layer content options

Opties voor laaginhoud

Type

Tekst

Create work path

Tijdelijk pad maken

Convert to shape

Omzetten in vorm

Horizontal

Horizontaal

Vertical

Verticaal

Anti-alias none

Anti-alias – geen

Anti-alias sharp

Anti-alias – scherp

Anti-alias crisp

Anti-alias – knapperig

Anti-alias strong

Anti-alias – sterk

Anti-alias smooth

Anti-alias – vloeiend

Convert to paragraph text

Omzetten in alineatekst

Warp text

Tekst verdraaien

Update all text layers

Alle tekstlagen bijwerken

Replace all missing fonts

Alle ontbrekende fonts vervangen

Rasterize

Omzetten naar pixels

Type

Tekst

Shape

Vorm

Fill content

Inhoud vulling

Vector mask

Uitknippad van laag

Layer

Laag

Linked layers

Gekoppelde lagen

All layers

Alle lagen

New layer based slice

Nieuw op laag gebasseerd segment

Add layer mask

Laagmasker toevoegen

Reveal all

Alles tonen

Hide all

Alles verbergen

Reveal selection

Selectie tonen

Hide selection

Selectie verbergen

Enable layer mask

Laagmasker inschakelen

Add vector mask

Uitknippad van laag toevoegen

Reveal all

Alles tonen

Hide all

Alles verbergen

Current path

Huidig pad

Enable vector mask

Uitknippad van laag inschakelen

Group with previous

Groeperen met vorige

Ungroup

Degroeperen

Arrange

Ordenen

Bring to front

Op voorgrond

Bring forward

Naar voren

Send backward

Naar achteren

Send to back

Op achtergrond

Allign linked

Gekoppeld uitlijnen

Top edges

Bovenranden

Vertical centers

Verticale middelpunten

Bottom edges

Onderranden

Left edges

Linkerranden

Horizontal centers

Horizontaal midden

Right edges

Rechterranden

Distribute linked

Gekoppelde items distribueren

Lock all layers in set

Alle lagen in de set vergrendelen

Merge down

Lagen verenigen

Merge visible

Verenigen; zichtbaar

Flatten image

Eén laag maken

Matting

Matting

Defringe

Rand verwijderen

Remove black matte

Zwarte rand verwijderen

Remove white matte

Witte rand verwijderen

   

Select

Selecteren

All

Alles

Deselect

Deselecteren

Reselect

Opnieuw selecteren

Inverse

Selectie omkeren

Color range

Kleurbereik

Feather

Doezelaar

Modify

Bewerken

Border

Kader

Smooth

Vloeiend

Contract

Slinken

Expand

Vergroten

Grow

Toename

Similar

Gelijkend

Transform selection

Transformatie selectie

Load selection

Selectie laden

Save selection

Selectie opslaan

   

Filter

Filter

Last filter

Laatste filter

Extract

Extraheren

Liquify

Uitvloeien

Pattern maker

Patronen maker

Artistic

Artistiek

Colored pencil

Kleurpotlood

Cutout

Knipsel

Dry brush

Droog penseel

Film grain

Filmkorrel

Fresco

Fresco

Neon glow

Neon gloed

Paint daubs

Vlek

Palette knife

Paletmes

Plastic wrap

Plastic

Poster edges

Poster randen

Rough pastels

Ruw pastel

Smudge stick

Klodder

Sponge

Spons

Underpainting

Voorbewerking

Watercolor

Waterkleur

Blur

Vervagen

Blur

Vaag

Blur more

Vager

Gaussian blur

Gaussiaans vervagen

Motion blur

Bewegingsonscherpte

Radial blur

Radiaal vaag

Smart blur

Slim vervagen

Brush strokes

Penseelstreek

Accented edges

Arcering

Angled strokes

Hoeklijn

Crosshatch

Geaccentueerde randen

Dark strokes

Donkere lijnen

Ink outlines

Inkt omtrek

Spatter

Spetters

Sprayed strokes

Sproeilijn

Sumi-e

Sumi-e

Distort

Vervorm

Diffuse glow

Gloed onscherp

Displace

Verplaats

Glass

Glas

Ocean ripple

Oceaanrimpel

Pinch

Kneep

Polar coordinates

Poolcoördinaten

Ripple

Rimpel

Shear

Schuin

Spherize

Bol

Twirl

Kronkel

Wave

Golf

Zigzag

Zigzag

Noise

Ruis

Add noise

Ruis

Despeckle

Uitstippen

Dust & Scratches

Stof & krassen

Median

Mediaan

Pixelate

Pixel

Color halftone

Kleur halftoon

Crystallize

Kristal

Facet

Facet

Fragment

Fragmentatie

Mezzotint

Mezzotint

Mosaic

Mozaïek

Pointillize

Pointilleren

Render

Rendering

3D transform

3D transformatie

Clouds

Wolken

Difference clouds

Andere wolken

Lens flare

Zon

Lightning effects

Belichtingseffecten

Sharpen

Verscherpen

Sharpen

Scherper

Sharpen edges

Scherpe randen

Sharpen more

Verscherpen

Unsharp mask

Onscherp masker

Sketch

Schets

Bas relief

Basreliëf

Chalk & charcoal

Krijt en houtskool

Charcoal

Houtskool

Chrome

Chroom

Conté crayon

Conté crayon

Craphic pen

Grafische pen

Halftone pattern

Halftoonraster

Note paper

Postpapier

Photocopy

Fotokopie

Plaster

Gips

Reticulation

Filigraan

Stamp

Stempel

Torn edges

Gescheurde randen

Water paper

Waterpapier

Stylize

Stileer

Diffuse

Onscherp

Emboss

Reliëf

Extrude

Geef diepte

Find edges

Omtreklijn

Glowing edges

Oplichtende rand

Solarize

Solarisatie

Tiles

Tegels

Trace contour

Contrastlijn

Wind

Wind

Texture

Structuur

Craquelure

Craquelure

Grain

Korrel

Mosaic tiles

Mozaïektegels

Patchwork

Lappendeken

Stained glass

Gebrandschilderd glas

Texturizer

Structuurmaker

Video

Video

De-interlace

De-interlace

NTSC colors

NTSC-kleuren

Other

Anders

Custom

Eigen

High pass

Hooglichten

Maximum

Maximaal

Minimum

Minimaal

Offset

Verschuiven

Digimarc

Digimarc

Embed watermark

Watermerk insluiten

Read watermark

Watermerk lezen

   

View

Weergave

Proof setup

Instellen proef

Custom

Eigen

Working CMYK

Tijdelijk

Working cyan plate

Tijdelijk cyaanplaat

Working magenta plate

Tijdelijk magentaplaat

Working yellow plate

Tijdelijk geelplaat

Working black plate

Tijdelijk zwartplaat

Working CMY plates

Tijdelijk CMY-platen

Macintosh RGB

Macintosh-RGB

Windows RGB

Windows-RGB

Monitor RGB

Monitor-RGB

Simulate paper white

Wit papier simuleren

Simulate ink black

Zwarte inkt simuleren

Proof colors

Kleuren proefdrukken

Gamut warning

Kleuromvangwaarschuwing

Zoom in

Inzoomen

Zoom out

Uitzoomen

Fit on screen

In venster

Actual pixels

Werkelijke pixels

Print size

Afdrukgrootte

Extras

Extra’s tonen

Show

Tonen

Selection edges

Selectieranden

Target path

Doelpad

Grid

Raster

Guides

Hulplijnen

Slices

Segmenten

Annotations

Notities

All

Alles

None

Geen

Show extras options

Opties extra’s tonen

Rulers

Linialen tonen

Snap

Magnetisch

Snape to

Magnetisch

Guides

Hulplijnen

Grid

Raster

Slices

Segmenten

Document bounds

Documentgrenzen

All

Alles

None

Geen

Lock guides

Hulplijnen vergrendelen

Clear guides

Hulplijnen wissen

New guide

Nieuwe hulplijn

Lock slices

Segmenten vergrendelen

Clear slices

Segmenten wissen

   

Window

Venster

Documents

Documenten

Cascade

Trapsgewijs

Tile

Naast elkaar

Arrange icons

Pictogrammen schikken

Close all

Alles sluiten

New window

nieuw venster

Workspace

werk omgeving

Save workspace

bewaar werk omgeving

Delete workspace

verwijder werk omgeving

Reset pallete locations

Paletlocaties herstellen

Tools

Gereedschapspalet

Options

Opties

File browser

File zoeker

Navigator

Navigator

Info

Info

Color

Kleur

Swatches

Stalen

Styles

Stijlen

History

Historie

Actions

Handelingen

Tool presets

Gereedschap voorinstellingen

Layers

Lagen

Channels

Kanalen

Paths

Paden

Brushes

Penselen

Character

Teken

Paragraph

Alinea

Status bar

Statusbalk

   

Help

Help

Photoshop help

Contents

About photoshop

Over photoshop

About plug-in

Info insteekmodule

Export transparant image

Transparante afbeelding exporteren

Resize image

Afbeelding vergroten/verkleinen

System info

Systeem informatie

Updates

Te downloaden bestanden

Support

Ondersteuning

Registration

Registreren

Adobe online

Adobe online

 

BLENDING MODES

BLEND MODUSSEN

Normal

Normaal

Dissolve

Verspreiden

Darken

Donkerder

Multiply

Vermenigvuldigen

Color burn

Kleur doordrukken

Linear burn

Lineair doordrukken

Lighten

Lichter

Screen

Bleken

Color dodge

Kleur tegenhouden

Linear dodge

Lineair tegenhouden

Overlay

Bedekken

Soft light

Zwak licht

Hard light

Fel licht

Vivid light

Intens licht

Linear light

Lineair licht

Pin light

Puntlicht

Difference

Verschil

Exclusion

Uitsluiting

Hue

Kleurtoon

Saturation

Verzadiging

Color

Kleur

Luminosity

Lichtsterkte

 

LAYER STYLES

LAAGSTIJLEN

Styles

Stijlen

Blending options: custom

Opties voor overvloeien: standaard

Drop shadow

Slagschaduw

Inner shadow

Schaduw binnen

Outer glow

Gloed buiten

Inner glow

Gloed binnen

Bevel and emboss

Schuine kant en reliëf

Contour

Contour

Texture

Structuur

Satin

Satijn

Color overlay

Kleurbedekking

Gradient overlay

Verloopbedekking

Pattern overlay

Patroonbedekking

Stroke

Rand